ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ວາງແຜນ ກ່ຽວກັບ ຜົນໄດ້ຮັບຂັ້ນເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ ການກຳນົດຈັດລຽງບູລິມະສິດດ້ານອົງປະກອບຄຸນຄ່າຂອງລະບົບນິເວດ (VECs) ໃນການປະເມີນຜົນກະທົບສະສົມຂອງອ່າງນ້ຳເຊກອງ (CIA).

ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ, ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ໄດ້ຈັດກອງກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ວາງແຜນ ກ່ຽວກັບ ຜົນໄດ້ຮັບຂັ້ນເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ ການກຳນົດຈັດລຽງບູລິມະສິດດ້ານອົງປະກອບຄຸນຄ່າຂອງລະບົບນິເວດ (VECs) ໃນການປະເມີນຜົນກະທົບສະສົມຂອງອ່າງນ້ຳເຊກອງ (CIA) ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 30-31 ຕຸລາ 2018 ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມ ຫ້ອງວ່າການ ແຂວງ ເຊກອງ, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ວິທູນລະບັນດິດ ທຸມມະບຸດ ຮອງຫົວໜ້າກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ ແລະ ໃຫ້ກຽດ ເປັນປະທານຮ່ວມໂດຍ ທ່ານ ສາຍສະໝອນ ຄອນປະສິດ ຫົວໜ້າພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ແຂວງ ເຊກອງ. ເຊິ່ງມີຜູ່ເຂົ້າຮ່ວມຕາງໜ້າຈາກ ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ແຂວງ (ແຂວງ ເຊກອງ, ແຂວງ ອັດຕະປື, ແຂວງ ຈຳປາສັກ) ແລະ ກະຊວງອ້ອມຂ້າງຕ່າງໆເປັນຕົ້ນແມ່ນ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (ກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ ເຊກອງ, ແຂວງ ອັດຕະປື, ແຂວງ ຈຳປາສັກ), ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ (ກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ, ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງ ເຊກອງ, ແຂວງ ອັດຕະປື, ແຂວງ ຈຳປາສັກ), ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ (ແຂວງ ເຊກອງ, ແຂວງ ອັດຕະປື, ແຂວງ ຈຳປາສັກ), ພະແນກໂຍທາງທິການ ແລະ ການຂົນສົ່ງ ແຂວງ ເຊກອງ, ຫ້ອງວ່າການແຂວງ ເຊກອງ, ພະແນກໂຍທາງທິການ ແລະ ການຂົນສົ່ງ ແຂວງ ເຊກອງ, ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງ ເຊກອງ, ສະຫະພັນແມ່ຍິງ ແຂວງ ເຊກອງ. ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ຜົນໄດ້ຮັບເບື້ອງຕົ້ນໃນການກຳນົດອົງປະກອບຄຸນຄ່າທາງດ້ານລະບົບນິເວດ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຢູ່ໃນອ່າງຮັບນ້ຳເຊກອງ ເຊິ່ງຜົນຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ຈະເປັນພື້ນຖານບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ຄະນະຊ່ຽວຊານທີ່ປຶກສາໂຄງການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ຂອງການກຳນົດອົງປະກອບຄຸນຄ່າທາງດ້ານລະບົບນິເວດ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຈະໄດ້ນຳໃຊ້ ເພື່ອສຶກສາຜົນກະທົບສັງຄົມໃນອ່າງນ້ຳເຊກອງ ແລະ ອີກດ້ານໜຶ່ງ ແມ່ນ ເພື່ອຈະກອງປະຊຸມຄັ້ງສຸດທ້າຍ ຫຼັງຈາກການນຳໃຊ້ຜົນກະທົບເບື້ອງຕົ້ນນີ້ ຈະສືບຕໍ່ຈັດກອງປະຊຸມຄັ້ງສຸດທ້າຍຢູ່ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນປີ 2019.

Leave a Reply