ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່, ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ ຮ່ວມມືກັບ ສະຖານບັນຄົ້ນຄ້ວາເສດຖະກິດ ສໍາລັບ ອາຊຽນ ແລະ ອາຊີຕາເວັນອອກ (ERIA)

ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່, ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ ຮ່ວມມືກັບ ສະຖານບັນຄົ້ນຄ້ວາເສດຖະກິດ ສໍາລັບ ອາຊຽນ ແລະ ອາຊີຕາເວັນອອກ (ERIA) ຍິນດີ ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມື ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການແກ່ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ເຊິ່ງເປັນປະທ່ານ ທ່ານ ຄໍາໂສ້ ກຸໂພຄໍາ ຮອງຫົວໜ້າກົມ ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ. ຂອບການຮ່ວມມື ລວມມີ: ການກະກຽມຂໍ້ມູນດ້ານສະຖິຕິພະລັງງານ ລວມ ທັງການສໍາຫຼວດ ການນໍາໃຊ້ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ການສ້າງຕົວແບບຈໍາລອງດ້ານພະລັງານ(Energy Model) ເພື່ອສຶກສາເຖິງການດຸ່ນດ່ຽງພະລັງງານ ໃນການວາງແຜນພັດທະນາພະລັງງານ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ. ການຮ່ວມມື ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອດັ່ງກ່າວ ຈະໄດ້ເລີ້ມແຕ່ ຕົ້ນເດືອນ ມີຖຸນາ 2017 ຈົນເຖິງ ທ້າຍເດືອນ ທັນວາ 2017. ຈຸດປະສົງຂອງການຮ່ວມມື ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອ ແມ່ນເພື່ອ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ໃນການກະກຽມຂໍ້ມູນ; ຂັ້ນຕອນ ແລະ ການວິເຄາະສະຖິຕິພະລັງງານ; ການສ້າງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລະບົບຖານຂໍ້ມູນພະລັງງານ. ຈາກການຮ່ວມມື ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອດັ່ງກ່າວ ຄາດວ່າຈະເປັນຜົນດີ ຕໍ່ຂະແໜງການພະລັງງານ ຂອງ ສປປ ລາວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຂະແໜງການພະລັງງານຈະໄດ້ ມີຖານຂໍ້ມູນພະລັງງານ, ຮຽນຮູ້ຂັ້ນຕອນ, ວິທີການວິເຄາະຂໍ້ມູນ ແລະ ສ້າງຕົວແບບຈໍາລອງພະລັງງານ ເພື່ອການວາງແຜນ ແລະ ພັດທະນາພະລັງງານ ໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ.