ທົດລອງສ້າງPostຫ້ອງການກະຊວງພະລັງງານ

ກອງປະຊຸມ ກ່ຽວກັບການທົບທວນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການສະໜັບສະໜູນແຜນງານແຫ່ງຊາດໃນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນແຜນງານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ສົກປີ 2020 ແລະ ສະຫຼຸບ ວຽກງານຂະຫຍາຍໄຟຟ້າສູ່ຊົນນະບົດດ້ວຍໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ.

ວັນທີ 26 ມີນາ 2021 ທີ ຊັ້ນ6 ,ສະຖາບັນສົ່ງເສີມພະລັງງານ ທົດແທນ , ກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ໄດ້ມີກອງປະຊຸມ ກ່ຽວກັບການທົບທວນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການສະໜັບສະໜູນແຜນງານແຫ່ງຊາດໃນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນແຜນງານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ສົກປີ 2020 ແລະ ສະຫຼຸບ ວຽກງານຂະຫຍາຍໄຟຟ້າສູ່ຊົນນະບົດດ້ວຍໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ ໂດຍການເປັນປະທານ ທ່ານ ປອ. ເສີມຄຳ ທຸມມະວົງສາ ຮອງຫົວໜ້າສະຖາບັນສົ່ງເສີມພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ປະທານຮ່ວມ ທ່ານ ນາງ ແຄັດເລີລີນ ເຟື່ອງ, ຮອງຜູ້ຕ່າງໜ້າຈາກອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ ນອກນີຍັງມີ ພາກສວ່ນທີກ່ຽວຂອງຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນເຂົ້າຮ່ວມ.

ຈຸດປະສົງກອງປະຊຸມດັງກ່າວ ແມ່ນຮັບຟັງການລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕີບັດ ຂອງໂຄງການໃນປີ 2020 ແລະ ສະຫຼູບໜ້າວຽກ ການສະໜອງ ພະລັງງານແສງຕາເວັນ ແລະ ແຜນງານ NDC ມີຈຸດປະສົງຊ່ວຍປະເທດກຳລັງພັດທະນາໃນການຂະຫຍາຍ ກິດຈະກຳການຫລຸດຜ່ອນການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດດັ່ງນັ້ນ UNDP ຮ່ວມກັບ IREP/MEM ອອກແບບ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານ NDC ເພື່ອປະກອບສ່ວນຫລຸດຜ່ອນການປ່ອຍທາດເຮືອນແກ້ວ ໃນສປປ ລາວ ໂດຍການນຳໃຊ້ພະລັງງານທົດແທນ ເພື່ອຂະຫຍາຍໄຟຟ້າອອກສູ່ຊົນນະບົດເຂດ

ທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມໂດຍຜູ້ສະໜັບສະໜູນທຶນ ຂອງໂຄງການໃນການລິເລີ່ມ ດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດສາກົນ (ICI) ຂອງ ປະເທດເຢຍລະມັນສະນັ້ນ ສປປ ລາວ ຖືກເລືອກເປັນໂຄງການຕົວແບບເພື່ອຈັດຕ້ັ້ງປະຕິບັດແຜນງານ NDC ໄດ້ເຊັນສັນຍາການຊ່ວຍເຫລືອ ລະຫວ່າງ IREP/MEM ກັບ UNDP ໃນວັນທີ 14 ທັນວາ 2017 ໃນ ມູນຄ່າ 374,500 USD. ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸເປົ້່າໝາຍຂອງໂຄງການກໍ່ຄືການສະໜັບສະໜູນ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດານະໂຍບາຍຂອງສະຖາບັນກໍ່ຄືຂອງລັດຖະບານ ເພື່ອເຊື່ອມໂຍງກັບແຜນພັດທະນາໄລຍະຍາວຂອງບັນດາປະເທດຕ່າງໆເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນອາຍເຮືອນແກ້ວ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຍຸດທະສາດ ວ່າດ້ວຍການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດແຫ່ງຊາດ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບ ສົນທິສັນຍາ Paris ເດືອນເມສາ 2016 ສປປ ລາວ ເປັນສະມາຊິກສົນທິສັນຍາດັ່ງກ່າວ.

ດັ່ງນັ້ນ ທາງໂຄງການຈື່ງໄດ້ກຳນົດເປົ້າໝາຍໝູບ້ານເປົ່າໜມາຍພື້ນທີ່ເປົ້າໝາຍ ຕັ້ງຢູ່ເຂດຫ່າງໄກເຂົ້າເຖິງໄດ້ແຕ່ທາງເຮືອ ແລະ ໃຊ້ເວລາປະມານ 4-5 ຊົ່ວໂມງ, ເພື່ອສະໜອງພະລັງງານໄຟຟ້າໃຫ້ 2 ບ້ານເປົ້າໝາຍ ຄື ບ. ກໍບົງ ແລະ ບ. ທ່າໄຜ່ບ້ານ ເມືອງ ນາກາຍ ແຂວງ ຄຳມ່ວນ ຊຶ່ງມີຈຳານວນ153 ຫຼັງຄາເຮືອນ ສາມາດເຂົ້າເຖິງພະລັງງານທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ, ເພື່ອປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງຊຸມຊົນ ໂດຍການສົ່ງເສີມການຜະລິດດ້ານກະສິກຳ ແລະ ລາຍຮັບເສີມຕາມລະດູການ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ຊຸມຊົນ ເພື່ອພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ

ໂດຍ: ປະ​ສົງ​ໄຊ ໂຄດ​ໂຍ​ທາ

Leave a Reply