ລຳດັບ

ເນື້ອຫາ

ເລກທີ / ລົງວັນທີ

ດາວໂຫຼດ

1

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະນາຍຄວາມ

ດາວໂຫລດ

2

ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຖະບຽນຄອບຄົວ

ດາວໂຫລດ

3

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ

ດາວໂຫລດ

4

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ-ທະນາຍຄວາມ-ສະບັບປັບປຸງ

ດາວໂຫລດ

5

ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ-ລັດຖະບານແຫ່ງ-ສປປ-ລາວ

ດາວໂຫລດ

6

ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ-ພັນທະປ້ອງກັນຊາດ

ດາວໂຫລດ

7

ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ-ນາຍທະຫານກອງທັບປະຊາຊົນລາວ

ດາວໂຫລດ

8

ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ-ສັນຊາດ

ດາວໂຫລດ

9

ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ-ທະບຽນສານ

ດາວໂຫລດ

10

ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ-ສານປະຊາຊົນ-ສະບັບປັບປຸງ

ດາວໂຫລດ

11

ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ-ສະພາແຫ່ງຊາດ

ດາວໂຫລດ

12

ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ-ຄ່າທໍານຽມສານ

ດາວໂຫລດ

13

ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ-ກໍາລັງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບປະຊາຊົນ

ດາວໂຫລດ

14

ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ-ການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ

ດາວໂຫລດ

15

ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ-ການປະຕິບັດຄໍາຕັດສິນຂອງສານ

ດາວໂຫລດ

16

ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ-ການຕິດຕາມກວດກາຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ

ດາວໂຫລດ

17

ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ-ການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫລວງ

ດາວໂຫລດ

18

ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ-ການສະກັດກັ້ນ-ແລະຕ້ານອັກຄີໄພ

ດາວໂຫລດ

19

ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ-ການດໍາເນີນຄະດີອາຍາສະບັບປັບປຸງ

ດາວໂຫລດ

20

ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ-ການກວດກາລັດ

ດາວໂຫລດ

21

ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ-ການແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກ

ດາວໂຫລດ

22

ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ-ການດໍາເນີນຄະດີແພ່ງ-ສະບັບປັບປຸງ

ດາວໂຫລດ

23

ກົດໝາຍ-ອາຍາ

ດາວໂຫລດ

24

ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ-ສົ່ງຜູ້ຮ້າຍຂ້າມແດນ-ສະບັບປັບປຸງ

ດາວໂຫລດ

25

ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ-ສ້າງນິຕິກຳ-ສະບັບປັບປຸງ

ດາວໂຫລດ

26

ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ-ການບັນຊີ

ດາວໂຫລດ

27

ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ-ພາສີ

ດາວໂຫລດ

28

ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ-ປະກັນໄພ

ດາວໂຫລດ

29

ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ-ຊັບສິນ

ດາວໂຫລດ

30

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ-ງົບປະມານແຫ່ງລັດ

ດາວໂຫລດ

31

ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ-ການກວດສອບອິດສະລະ

ດາວໂຫລດ

32

ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ-ການຄໍ້າປະກັນການປະຕິບັດສັນຍາ

ດາວໂຫລດ

33

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ-ສ່ວຍສາອາກອນ

ດາວໂຫລດ

34

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ-ສ່ວຍສາອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ

ດາວໂຫລດ

35

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ-ພາສີ-ສະບັບປັບປຸງບາງມາດຕາ

ດາວໂຫລດ

36

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທືນຂອງລັດ

ດາວໂຫລດ

37

ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍລະບຽບການ ແລະ ກົນໄກການເຮັດວຽກ ຂອງລັດຖະບານ ຊຸດທີ IX

ດາວໂຫລດ

38

ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງການຄ້າຂາຍ ສັດນ້ຳ, ສັດປ່າ ແລະ ພືດປ່າ ທີ່ໃກ້ຈະສູນພັນ ລະຫວ່າງຊາດ

ດາວໂຫລດ