ສະພາບອ່າງເກັບນ້ຳຂອງບັນດາເຂື່ອນໄຟຟ້າໃນ ສປປ ລາວ

 ຕິດຕໍ່ພົວພັນ

ກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່

ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ

ໂທ: 021 415037

ພະແນກ ບໍລິຫານຈັດການນ້ຳ

ທ່ານ ລຳພອນ ດີມະນີວົງ,​ ຫົວໜ້າພະແນກ 

ໂທ: 020 2223 9198