ຊື່
ເບີໂທຕິດຕໍ່
ຕິດຕໍ່ພົວພັນ

1. ຫ້ອງການກະຊວງ

2. ກົມ ຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ

3. ກົມ ກວດກາ

4. ກົມ ແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື

5.ກົມ ຄຸ້ມຄອງບໍ່ແຮ່

6.  ກົມ ທໍລະນີສາດ ແລະ ແຮ່ທາດ

7. ກົມ ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ

8.ກົມທຸລະກິດ ພະລັງງານ

9.ກົມຄຸ້ມຄອງພະລັງງານ

10.ກົມຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພອຸດສາຫະກຳພະລັງງານ

11.ກົມສົ່ງເສີມ ແລະ ປະຢັດພະລັງງານ

12.ສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່

 

021 413000

021 413003

021 415807

021 263745

021 415123

021 212080

021 415037

021 452539

021 261766

021 410161

021 413012

021 739001

ຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ ກະຊວງ

ຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ

ຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ ກົມ ກວດກາ

ຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ   ກົມ ແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື

ຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ  ກົມ ຄຸ້ມຄອງບໍ່ແຮ່

ຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ  ກົມ ທໍລະນີສາດ ແລະ ແຮ່ທາດ

ຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ  ກົມ ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ

ຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ ກົມທຸລະກິດ ພະລັງງານ

ຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ  ກົມຄຸ້ມຄອງພະລັງງານ

ຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ ກົມຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພອຸດສາຫະກຳພະລັງງານ

ຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ ກົມສົ່ງເສີມ ແລະ ປະຢັດພະລັງງານ

ຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ ສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່