ລຳດັບ

ເນື້ອຫາ

ເລກທີ / ລົງວັນທີ

ດາວໂຫຼດ

1

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍພາສີ-ສະບັບປັບປຸງ

ດາວໂຫລດ

2

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງສ່ວຍສາອາກອນສະບັບປັບປຸງ

ດາວໂຫລດ

3

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນລາຍໄດ້

ດາວໂຫລດ

4

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນສົມໃຊ້

ດາວໂຫລດ

5

ກົດາຍວ່າດ້ວຍການປະມົງ

ດາວໂຫລດ

6

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງຜູ້ນຳໃຊ້

ດາວໂຫລດ

7

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະຖິຕິ

ດາວໂຫລດ

8

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ-ການປົກປ້ອງຜູ້ຊົມໃຊ້ 269

ດາວໂຫລດ

9

ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ-ອຸດສະຫະກໍາປຸງແຕ່ງ 213

ດາວໂຫລດ

10

ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ-ອາກອນມູນຄ່າເພີ້ມ-1266

ດາວໂຫລດ

11

ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ-ອາຫານ-152

ດາວໂຫລດ

12

ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ-ວິສະຫະກິດ-ສະບັບປັບປຸງ-1348

ດາວໂຫລດ

13

ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ-ຢາ-ແລະ-ພະລິດຕະພັນການແພດ-ສະບັບປັບປຸງ-182

ດາວໂຫລດ

14

ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ-ໄຟຟ້າ-ສະບັບປັບປຸງ-270

ດາວໂຫລດ

15

ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ-ພາສີ-ສະບັບປັບປຸງ-1300

ດາວໂຫລດ

16

ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ-ຜັງເມືອງ-249

ດາວໂຫລດ

17

ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ-ນໍ້າ-ແລະຊັບພະຍາກອນແຫລ່ງນໍ້າ-231

ດາວໂຫລດ

18

ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ-ປ່າໄມ້-289

ດາວໂຫລດ

19

ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ-ທະນາຄານແຫ່ງ-ສປປ-ລາວ-396

ດາວໂຫລດ

20

ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ-ທະນາຄານທຸລະກິດ-435

ດາວໂຫລດ

21

ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ-ທີ່ດິນ-829

ດາວໂຫລດ

22

ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ-ທາງຫລວງ-218

ດາວໂຫລດ

23

ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ-ຊັບສິນທາງປັນຍາ-ສະບັບປັບປຸງ-380

ດາວໂຫລດ

24

ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ-ຊັບສິນຂອງລັດ-659ສະບັບປັບປຸງ

ດາວໂຫລດ

25

ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ-ສວ່ຍສາອາກອນ-ສະບັບປັບປຸງ-2314

ດາວໂຫລດ

26

ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ-ງົບປະມານແຫ່ງລັດ

ດາວໂຫລດ

27

ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ-ຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ-ແລະ-ນອກສັນຍາ-ສະບັບປັບປຸງ-790

ດາວໂຫລດ

28

ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ-ກໍາມະສິດ-395

ດາວໂຫລດ

29

ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ-ການລ້ຽງສັດ-ແລະການສັດຕະວະແພດ-174

ດາວໂຫລດ

30

ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ-ການລົ້ມລະລາຍຂອງວິສະຫະກິດ-285

ດາວໂຫລດ

31

ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ-ການປິ່ນປົວ-136

ດາວໂຫລດ

32

ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ-ການປະກັນໄພ

ດາວໂຫລດ

33

ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ-ການໄປສະນີ-91

ດາວໂຫລດ

34

ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ-ການບິນພົນລະເຮືອນ-103

ດາວໂຫລດ

35

ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ-ການບັນຊີ-ສະບັບປັບປຸງ-1228

ດາວໂຫລດ

36

ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ-ການໂທລະຄົມມະນາຄົມ-ສະບັບປັບປຸງ-164

ດາວໂຫລດ

37

ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ-ການທ່ອງທ່ຽວ-185

ດາວໂຫລດ

38

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ-ການກໍ່ສ້າງ-325

ດາວໂຫລດ

39

ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ-ການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ-972

ດາວໂຫລດ

40

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ-ແຮ່ທາດ-ສະບັບປັບປຸງ-231

ດາວໂຫລດ

41

ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ-ການຂົນສົ່ງທາງບົກ-257

ດາວໂຫລດ

42

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ-ທຸລະກຳທາງເອເລັກໂຕຣນິກ-ສ້າງໃໝ່-353-0

ດາວໂຫລດ

43

ກົດໝາຍ-ວ່າດ້ວຍການກວດສອບອິດສະລະ-584

ດາວໂຫລດ

44

ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການບໍລິຫານ ແລະ ບໍລິການລັດແບບ ດິຈິຕອນ 290,ລບ

ດາວໂຫລດ