ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ອັບເດດ ວັນທີ 18 ຕຸລາ 2023