ກອງປະຊຸມດ້ານວິຊາການ ກ່ຽວກັບການປະເມີນໂຄງການຕາມກອບມາດຕະເກນຂອງນະໂຍບາຍການພັດທະນາໄຟຟ້າແບບຄວາມຍືນຍົງຂອງ ສປປ ລາວ ພ້ອມທັງເກັບກຳຂໍ້ມູນພາກສະໜາມປະຈຳປີ 2023 ຂອງໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນ້ຳກົງ 1, ນ້ຳກົງ 3.

           ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 28 ມີນາ 2023 ຜ່ານມາ ທີ່ ຫ້ອງວ່າການແຂວງ ອັດຕະປື ໄດ້ມີກອງປະຊຸມດ້ານວິຊາການ ກ່ຽວກັບການປະເມີນໂຄງການຕາມກອບມາດຕະເກນຂອງນະໂຍບາຍການພັດທະນາໄຟຟ້າແບບຄວາມຍືນຍົງຂອງ ສປປ ລາວ ພ້ອມທັງເກັບກຳຂໍ້ມູນພາກສະໜາມປະຈຳປີ 2023 ຂອງໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນ້ຳກົງ 1, ນ້ຳກົງ 3 ໂດຍການເປັນປະທ່ານ ຂອງ ທ່ານ ດາວເພັດ ໂພທິວັນ ຮອງຫົວໜ້າກົມ ທຸລະກິດ ພະລັງງານ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທ່ານຮ່ວມ ຂອງທ່ານ ວີທະຍາ ພົມມະຈັນ ຫົວໜ້າພະແນກ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ແຂວງ ອັດຕະປຶ ແລະ ມີຜູ້ຕ່າງໜ້າ ຈາກ ກະຊວງ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງສູນກາງ, ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຜູ້ພັດທະນາໂຄງການ ພ້ອມດ້ວຍວິຊາການຂອງເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ.

 ໃນປັດຈຸບັນ, ຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ໃນຖານະທີ່ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ ແລະ ອົງການປົກຄອງແຕ່ລະຂັ້ນ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງວຽກງານພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ພວກເຮົາພວມສຸມໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດວຽກງານພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ໄລຍະ 5 ປີຄັ້ງທີ IX (2021-2025) ຕາມທິດ : ຜະລິດພະລັງງານ ແລະ ຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດທີ່ສະອາດ, ມີປະສິດທິຜົນ, ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ, ຂະຫຍາຍຕົວແບບໜັກແໜ້ນ, ຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ຍືນຍົງ ສຸມໃສ່ພັດທະນາຕາມໂຄງປະກອບທີ່ມີລັກສະນະຮອບດ້ານຄື: ການພັດທະນາແຫຼ່ງຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າ, ການພັດທະນາລະບົບສາຍສົງ-ສະຖານີ, ການພັດທະນາດ້ານການບໍລິການ ແລະ ການຊົມໃຊ້, ການພັດທະນາພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ການພັດທະນາການດຳເນີນທຸລະກິດພະລັງງານ.

 ພ້ອມກັນນັ້ນ ຍັງໄດ້ສຸມໃສ່ພັດທະນາແຫຼ່ງຜະລິດພະລັງງານ, ບົນພື້ນຖານຂຸດຄົ້ນທ່າແຮງບົ່ມຊ້ອນຂອງປະເທດຊາດ ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍ: ແຫຼ່ງພະລັງງານນໍ້າ,ພະລັງງານຊີວະມວນ, ຄວາມຮ້ອນຖ່ານຫີນ ແລະ ພະລັງງານແສງຕາເວັນ. ເພື່ອເປັນການສົ່ງເສີມການພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ ແມ່ນຍຸດທະສາດທີ່ສໍາຄັນໃນການພັດທະນາອຸດສາຫະກໍາພະລັງງານຢູ່ປະເທດເຮົາ, ແນໃສ່ເພື່ອຜະລິດພະລັງງານທີ່ສະອາດ ແລະ ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ, ຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການເຂົ້າເຖິງການຊົມໃຊ້ພະລັງງານໄຟຟ້າຂອງປະຊາຊົນຢູ່ຊົນນະບົດ ໂດຍຖືເອົາວຽກງານການພັດທະນາໄຟຟ້າໄປສູ່ຊົນນະບົດ, ໄປສູ່ເຂດພູດອຍ, ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, ເຂດທີ່ເປັນພື້ນຖານຂອງການປະຕິວັດໃນໄລຍະຕໍ່ຕ້ານ ແລະ ຖືເອົາວຽກງານດັ່ງກ່າວຕິດພັນຢ່າງສະໜິດແໜ້ນກັບວຽກງານກໍ່ສ້າງຮາກຖານການເມືອງ, ການພັດທະນາຊົນນະບົດ, ການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກໃນໝູ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ແລະ ວຽກງານ 3 ສ້າງ.

 ຈຸດປະສົງຂອງປະຊຸມແມ່ນເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານຕໍ່ກັບການພັດທະນາໂຄງການ ຕາມ 4 ເສົາຄໍ້າເຊັນ: 1 ດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ວິສະວາກໍາ, 2 ດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງີນ ,3 ດ້ານສິ່ງແວດລ້ວມ, 4 ດ້ານສັງຄົມ ນອກນີ້ ຍັງຜັນຂະຫຍາຍ ນະໂຍບາຍການພັດທະນາໄຟຟ້ານ້ຳຕັກແບບຍືນຍົງເຊິ່ງໄດ້ຖືກຮັບຮອງຈາກ ນາຍຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 02/ລບ,ລົງວັນທີ 12/01/2015 ເພື່ອຜັນຂະຫາຍເນື້ອໃນໃນນະໂຍບາຍ ອອກເປັນບົດເເນະນຳໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍໄດ້ສ້າງມາດຕະເກນແບບຟອມການປະເມີນຕາມກອບຂອງນະໂຍບາຍການພັດທະນາໄຟຟ້ານ້ຳຕົກແບບຍືນຍົງ ຂອງ ສປປ ລາວ.

 ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ຍັງໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕີບັດພາກສະໜາມໂດຍສະເພາະວຽກງານ ເຕັກນິກວິສະວາກຳ, ການຈັກການບໍລິຫານນ້ຳ, ວິສະວະກຳ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ-ຊຸມຊົນ, ຮັບຟັງຂໍ້ສະດວກຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ນອກນີ້ຍັງໄດ້ລົງພື້ນທີ່ຂອງໂຄງການ ເພື່ອເກັບກຳຂໍ້ມູນທາງເຕັກນີກວິສະວະກຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຂອງໂຄງການ ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນ້ຳກົງ 1, ນ້ຳກົງ 3

ຜ່ານການລາຍງານ ແລະ ປຶກສາຫາລື ແມ່ນສາມາດສະຫຼຸບໄດ້ວ່າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍໃນໄລຍະຜ່ານ ມາແມ່ນມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ດີພໍສົມຄວນ, ແຕ່ບັນຫາດ້ານການປະສານງານ ແລະ ຮູບແບບການປະເມີນໃຫ້ລົງ ເລິກລາຍລະອຽດຂັ້ນຕອນໃນການສໍາຫຼວດ, ໂຄງການທີ່ກໍາລັງກໍ່ສ້າງໃຫ້ເບິ່ງຈຸດທີຍັງຄ້າງຄາ, ແລະ ການສ້າງໂຄງການ ໄຟຟ້ານໍ້າຕົກຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບຫຼາຍຂະແໜງການ ແຕ່ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຍັງເຮັດວຽກບໍ່ສອດຄ່ອງກັນ ຍັງບໍ່ທັນເຂັ້ມງວດ ເທົ່າທີ່ຄວນ, ຄວາມສໍາຄັນຂອງຜູ້ພັດທະນາໂຄງການຕໍ່ທ້ອງຖິ່ນຕ້ອງໃຫ້ມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍຂື້ນ, ຕ້ອງກໍານົດໜ້າວຽກ ໃຫ້ຂັ້ນແຂວງ, ແຕ່ລະຂະແໜງຂອງສູນກາງຕ້ອງລົງຕິດຕາມ ຊຸກຍູ້ດ້ານວິຊາການໃຫ້ຂັ້ນແຂວງ. ບັນຫາຕ່າງໆທີ່ໄດ້ຍົກຂື້ນມາແມ່ນຈະໄດ້ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການປັບປຸງການປະເມີນໂຄງການໃນໄລຍະຕໍ່ໄປ ແລະ ເພື່ອໃຫ້ໂຄງການພັດທະນາ ພະລັງງານໄຟຟ້າໃນ ສປປ ລາວ ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.
ພາບ ແລະ ຂ່າວ: ປະສົງໄຊ ໂຄດໂຍທາ