ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ 4 ແຂວງພາກເໜືອ ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ດ້ານກົດໝາຍຄວາມປອດໄພຂອງເຂື່ອນ

          ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 06-08 ກັນຍາ 2023 ຜ່ານມານີ້, ກົມຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພອຸດສາຫະກຳພະລັງງານ (ກປພ) ໄດ້ລົງ ເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ ແລະ ບັນດານິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍ ທີ່ຕິດພັນກັບ ການຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພຂອງເຂື່ອນ ແລະ ແຜນຮັບມືກໍລະນີສຸກເສີນ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸ່ມໃຫຍ່ ຂອງພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ແຂວງ ຫົວພັນ ໃຫ້ແກ່ ພະນັງານ-ລັດຖະກອນ ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ 4 ແຂວງ ພາກເໜືອ ຄື: ແຂວງ ຫົວພັນ, ແຂວງ ຊຽງຂວາງ, ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ແລະ ແຂວງ ໄຊສົມບູນ. ພ້ອມທັງໄດ້ປືກສາຫາລື, ຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ແລກປ່ຽນຄຳເຫັນ ໃນວຽກງານການຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພຂອງເຂື່ອນໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າມີຄວາມໜັ້ນຄົງ ແລະ ປອດໄພ.

          ນອກຈາກນັ້ນ ໃນກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ປຶກສາຫາລືກັນ ກ່ຽວກັບ ການກະກຽມຄວາມພ້ອມ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຕົວຈີງຂອງຂະແໜງການ, ປະຊາຊົນທີ່ອາດຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນຮັບມືໃນກໍລະນີສຸກເສີນ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ ແລະ ທັນການ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ ຕາມລຳດັບຂອງເຫດການສຸກເສີນ