ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ ຍາດໄດ້ຜົນງານຫຼາຍດ້ານ

          ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ ມີພາລະບົດບາດເປັນ ເສນາທິການໃຫ້ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ໃນການກຳນົດ ນະໂຍບາຍດ້ານພະລັງງານ, ສ້າງແຜນພັດທະນາ ດ້ານພະລັງງານ ໄລຍະສັ້ນ, ໄລຍະກາງ ແລະໄລຍະຍາວ, ມີພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທັງໝົດ 32 ທ່ານ, ຍີງ 9 ທ່ານ, ມີຄະນະກົມ 4 ທ່ານ, ປະກອບມີ 5 ພະແນກ ນີ້ແມ່ນບາງຕອນການລາຍງານຂອງ ທ່ານ ປອ ຈັນສະແຫວງ ບຸນຍົງ ຫົວໜ້າກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ ໄດ້ລາຍງານຕໍ່ ທ່ານ ປອ ໂພໄຊ ໄຊຍະສອນ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ໃນໂອກາດລົງພົບປະ, ຢ້ຽມຢາມ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ ເມື່ອຕອນບ່າຍວັນທີ 14 ມີນາ 2023 ນີ້.

          ທ່ານ ຫົວໜ້າກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ ໄດ້ລາຍງານໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ: ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເຄື່ອນໄຫວຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານວິຊາສະເພາະຂອງຕົນຢ່າງໜັກແໜ້ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການກຳນົດນະໂຍບາຍພະລັງງານ ຂອງສປປ ລາວ ເຊິ່ງຖືກຮັບຮອງແລະ ປະກາດໃຊ້ໃນປີ 2020 ທີ່ຜ່ານມາ; ກຳນົດນະໂຍບາຍການພັດທະນາໄຟຟ້ານໍ້າຕົກແບບຍືນຍົງ; ກຳນົດມາດຕະເກນໃນການປະເມີນ ການພັດທະນາໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ ແບບຍືນຍົງ; ສະເຫນີນະໂຍບາຍລາຄາໄຟຟ້າ ໃຫ້ກັບຊົນລະປະທານ ແລະ ຟາມລ້ຽງສັດເວລາເກີດອຸທົກກະໄພ; ສະເຫນີນະໂຍບາຍລາຄາໄຟຟ້າ ເພື່ອສົ່ງເສີ່ມການຜະລິດ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ; ສ້າງແຜນພັດທະນາພະລັງງານ ທີ່ປະກອບເຂົ້າໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ (ແຜນ5ປີ); ສ້າງແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາພະລັງງານ 2021-2030 ແລະ ກໍ່ໄດ້ຮັບຮອງຈາກສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນວັນທີ 16 ພະຈິກ 2021; ຕິດຕາມປະລິມານການຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າ ແລະ ຄາດຄະເນຄວາມຕ້ອງການໄຟຟ້າໃນອານາຄົດ ທັງພາຍໃນ ແລະປະເທດໃກ້ຄຽງ; ຕິດຕາມຫາງສຽງ, ຂໍ້ສະເຫນີ ກ່ຽວກັບລາຄາໄຟຟ້າ; ຄົ້ນຄ້ວານະໂຍບາຍສະເພາະ ເພື່ອສະເຫນີຕໍ່ການນຳກະຊວງ; ຄົ້ນຄ້ວາການສະເໜີຂໍເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມໃຈ (MOU) ເພື່ອພັດທະນາແຫລ່ງຜະລິດໄຟຟ້າ; ຕິດຕາມໂຄງການທີ່ຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການສຶກສາ, ສຳຫຼວດ (MOU); ຄົ້ນຄ້ວາປະກອບຄຳເຫັນ, ໃຫ້ຄຳແນະນຳຕໍ່ບົດວິພາກເສດຖະກິດເຕັກນິກ ແລະ ຮັບຮອງ ບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ ໂຄງການແຫລ່ງພະລິດໄຟຟ້າ; ປະສານງານເຮັດວຽກກັບອົງການແມ່ນໍ້າຂອງສາກົນ ໃນການຜັກດັນ ການພັດທະເຂື່ອນໄຟຟ້າຕາມລຳນໍ້າຂອງ; ຕິດຕາມແກ້ໄຂບັນຫາໂຄງການທີ່ອານຸຍາດທັບຊ້ອນກັນ ລະຫວ່າງ ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖີ່ນ, ລະຫວ່າງຂະແຫນງການ; ກຳນົດ, ປັບປຸງລາຄາກາງການກໍ່ສ້າງ ຕາຂ່າຍ, ສາຍສົ່ງ ແລະ ສະຖານີໄຟຟ້າ; ຕິດຕາມໂຄງການທີ່ຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນ MOU, ຄົ້ນຄ້ວາປະກອບຄຳເຫັນ, ໃຫ້ຄຳແນະນຳຕໍ່ບົດວິພາກເສດຖະກິດເຕັກນິກ ແລະຮັບຮອງ ບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ ໂຄງການກໍ່ສ້າງສາຍສົ່ງໄຟຟ້າ; ຕິດຕາມໂຄງການຂະຫຍາຍໄຟຟ້າໄປສູ່ຊົນນະບົດ; ຕິດຕາມເປັນລາຍວັນໃນການຜະລິດ ແລະ ປ່ອຍນໍ້າອອກຈາກເຂື່ອນ; ຕິດຕາມເຝົ້າລະວັງການປ່ຽນແປງຂອງນໍ້າ ແບບກະທັນຫັນໃນລະດູຝົນ ເພື່ອແຈ້ງເຕືອນຕໍ່ຜູ້ຊົມໃຊ້ນໍ້າ, ລາຍງານລະດັບນໍ້າ ຂອງແຕ່ລະເຂືອນ ໃຫ້ຂັ້ນເທີງຊາບທຸກໆວັນ ລະບົບອອນລາຍ.

           ສຳລັບວຽກງານຈຸດສຸມໃນຕໍ່ໜ້ານີ້, ທ່ານ ຫົວໜ້າສະເໜີວ່າ: ສືບຕໍ່ກະກຽມຮ່າງແຜນວິໄສທັດ ດ້ານພະລັງງານຮອດ 2050 ໂດຍສະເພາະແມ່ນຕິດພັນກັບ 2 ເນື້ອໃນຕົ້ນຕໍ່ຄື: ເມື່ອໂຄງການ ລົງທຶນໂດຍພາກເອກະຊົນ (IPP) ສີ້ນສຸດສັນຍາສຳປະທານ ລັດຖະບານຄວນຈະເຮັດແນວໃດ? ແລະ ຕະລາດຊື້ຂາຍພະລັງງານພາຍໃນຄວນຫັນໄປສູ່ ລະບົບແຂ່ງຂັນເປີດກວ້າງ ຜູ້ຊື້-ຜູ້ຂາຍ; ພ້ອມກັນນີ້, ກໍ່ສືບຕໍ່ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສ້າງນະໂຍບາຍການພັດທະນາພະລັງງານສີຂຽວ; ຂໍ້ແນະນຳ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍພະລັງງານ ສປປລາວ; ປັບປຸງລາຄາກາງ ພາກກໍ່ສ້າງສາຍສົ່ງ ແລະສະຖານີ; ລາຄາກາງພາກກໍ່ສ້າງເຂື່ອນ; ຮ່າງແຜນແມ່ບົດການພັດທະນາພະລັງງານລົມ ແລະພະລັງງານແສງຕາເວັນ; ຮ່າງລະບຽບການຄຸ້ມຄອງພະລັງງານລົມ ແລະ ພະລັງງານແສງຕາເວັນ ແລະ ຮ່າງລະບຽບການບໍລິຫານຈັດການນໍ້າຂອງເຂື່ອນ.

ພາບ ແລະ ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ
ຂ່າວ: ຄຳແສງ ແກ້ວປະເສີດ