ກອງປະຊຸມດ້ານວິຊາການ ກ່ຽວກັບການປະເມີນໂຄງການຕາມກອບມາດຕະເກນຂອງນະໂຍບາຍການພັດທະນາໄຟຟ້າແບບຄວາມຍືນຍົງຂອງ ສປປ ລາວ, ຂອງໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນ້ຳໂມ້ 2.

          ໃນວັນທີ 04 ກໍລະກົດ 2023, ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມ ພະແນກ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ແຂວງຊຽງຂວາງ ໄດ້ມີກອງປະຊຸມດ້ານວິຊາການ ກ່ຽວກັບການປະເມີນໂຄງການຕາມກອບມາດຕະເກນຂອງນະໂຍບາຍການພັດທະນາໄຟຟ້າແບບຄວາມຍືນຍົງຂອງ ສປປ ລາວ, ຂອງໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນ້ຳໂມ້ 2, ໂດຍການເປັນປະທ່ານ ຂອງ ທ່ານ ສົມພິດ ແກ້ວວິຈິດ, ຫົວໜ້າກົມທຸລະກິດພະລັງງານ, ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທ່ານຮ່ວມ ຂອງທ່ານ ວັນໄຊ ໄຊຍະບັນດິດ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ແລະ ມີຜູ້ຕ່າງໜ້າ ຈາກ ກະຊວງ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງສູນກາງ, ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຜູ້ພັດທະນາໂຄງການ ພ້ອມດ້ວຍວິຊາການຂອງເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ.

          ໃນປັດຈຸບັນ, ຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ໃນຖານະທີ່ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ ແລະ ອົງການປົກຄອງແຕ່ລະຂັ້ນ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງວຽກງານພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ພວກເຮົາພວມສຸມໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດວຽກງານພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ໄລຍະ 5 ປີຄັ້ງທີ IX (2021-2025) ຕາມທິດ : ຜະລິດພະລັງງານ ແລະ ຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດທີ່ສະອາດ, ມີປະສິດທິຜົນ, ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ, ຂະຫຍາຍຕົວແບບໜັກແໜ້ນ, ຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ຍືນຍົງ ສຸມໃສ່ພັດທະນາຕາມໂຄງປະກອບທີ່ມີລັກສະນະຮອບດ້ານຄື: ການພັດທະນາແຫຼ່ງຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າ, ການພັດທະນາລະບົບສາຍສົງ-ສະຖານີ, ການພັດທະນາດ້ານການບໍລິການ ແລະ ການຊົມໃຊ້, ການພັດທະນາພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ການພັດທະນາການດຳເນີນທຸລະກິດພະລັງງານ.

          ພ້ອມກັນນັ້ນ ຍັງໄດ້ສຸມໃສ່ພັດທະນາແຫຼ່ງຜະລິດພະລັງງານ, ບົນພື້ນຖານຂຸດຄົ້ນທ່າແຮງບົ່ມຊ້ອນຂອງປະເທດຊາດ ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍ: ແຫຼ່ງພະລັງງານນໍ້າ,ພະລັງງານຊີວະມວນ, ຄວາມຮ້ອນຖ່ານຫີນ ແລະ ພະລັງງານແສງຕາເວັນ. ເພື່ອເປັນການສົ່ງເສີມການພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ ແມ່ນຍຸດທະສາດທີ່ສໍາຄັນໃນການພັດທະນາອຸດສາຫະກໍາພະລັງງານຢູ່ປະເທດເຮົາ, ແນໃສ່ເພື່ອຜະລິດພະລັງງານທີ່ສະອາດ ແລະ ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ, ຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການເຂົ້າເຖິງການຊົມໃຊ້ພະລັງງານໄຟຟ້າຂອງປະຊາຊົນຢູ່ຊົນນະບົດ ໂດຍຖືເອົາວຽກງານການພັດທະນາໄຟຟ້າໄປສູ່ຊົນນະບົດ, ໄປສູ່ເຂດພູດອຍ, ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, ເຂດທີ່ເປັນພື້ນຖານຂອງການປະຕິວັດໃນໄລຍະຕໍ່ຕ້ານ ແລະ ຖືເອົາວຽກງານດັ່ງກ່າວຕິດພັນຢ່າງສະໜິດແໜ້ນກັບວຽກງານກໍ່ສ້າງຮາກຖານການເມືອງ, ການພັດທະນາຊົນນະບົດ, ການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກໃນໝູ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ແລະ ວຽກງານ 3 ສ້າງ.

          ຈຸດປະສົງຂອງປະຊຸມແມ່ນເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານຕໍ່ກັບການພັດທະນາໂຄງການ ຕາມ 4 ເສົາຄໍ້າເຊັນ: 1. ດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ວິສະວາກໍາ, 2. ດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງີນ, 3 ດ້ານສິ່ງແວດລ້ວມ, 4. ດ້ານສັງຄົມ ນອກນີ້ ຍັງຜັນຂະຫຍາຍ ນະໂຍບາຍການພັດທະນາໄຟຟ້ານ້ຳຕັກແບບຍືນຍົງເຊິ່ງໄດ້ຖືກຮັບຮອງຈາກ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 02/ລບ, ລົງວັນທີ 12/01/2015 ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍເນື້ອໃນໃນນະໂຍບາຍ ອອກເປັນບົດເເນະນຳໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍໄດ້ສ້າງມາດຕະເກນແບບຟອມການປະເມີນຕາມກອບຂອງນະໂຍບາຍການພັດທະນາໄຟຟ້ານ້ຳຕົກແບບຍືນຍົງ ຂອງ ສປປ ລາວ.

          ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ຍັງໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕີບັດພາກສະໜາມໂດຍສະເພາະວຽກງານ ເຕັກນິກວິສະວາກຳ, ການຈັດການບໍລິຫານນ້ຳ, ວິສະວະກຳ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ-ຊຸມຊົນ, ຮັບຟັງຂໍ້ສະດວກຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ.

          ຜ່ານການລາຍງານ ແລະ ປຶກສາຫາລື ແມ່ນສາມາດສະຫຼຸບໄດ້ວ່າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແມ່ນມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ດີພໍສົມຄວນ, ແຕ່ບັນຫາດ້ານການປະສານງານ ແລະ ຮູບແບບການປະເມີນ ໃຫ້ລົງເລິກລາຍລະອຽດຂັ້ນຕອນໃນການສໍາຫຼວດ, ໂຄງການທີ່ກໍາລັງກໍ່ສ້າງໃຫ້ເບິ່ງຈຸດທີຍັງຄ້າງຄາ, ແລະ ໂຄງການໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ ຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບຫຼາຍຂະແໜງການ ແຕ່ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຍັງເຮັດວຽກບໍ່ສອດຄ່ອງກັນ ຍັງບໍ່ທັນເຂັ້ມງວດ ເທົ່າທີ່ຄວນ, ຄວາມສໍາຄັນຂອງຜູ້ພັດທະນາໂຄງການຕໍ່ທ້ອງຖິ່ນຕ້ອງໃຫ້ມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍຂື້ນ,

ຕ້ອງກໍານົດໜ້າວຽກໃຫ້ຂັ້ນແຂວງ, ແຕ່ລະຂະແໜງຂອງສູນກາງຕ້ອງລົງຕິດຕາມ ຊຸກຍູ້ດ້ານວິຊາການໃຫ້ຂັ້ນແຂວງ. ບັນຫາຕ່າງໆທີ່ໄດ້ຍົກຂື້ນມາແມ່ນຈະໄດ້ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການປັບປຸງການປະເມີນໂຄງການໃນໄລຍະຕໍ່ໄປ ແລະ ເພື່ອໃຫ້ໂຄງການພັດທະນາ ພະລັງງານໄຟຟ້າໃນ ສປປ ລາວ ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.

         ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນ້ຳໂມ້ 2 ຕັ້ງຢູ່ສາຍນ້ຳໂມ້, ຢູ່ເຂດເມືອງຫມອກ ແຂວງຊຽງຂວາງ ຫ່າງຈາກເທດສະບານເມືອງຫມອກ ແຂວງຊຽງຂວາງ ໄປທາງທິດຕາເວັນອອກປະມານ 10 ກິໂລແມັດ, ຫ່າງຈາກເທດສະບາຍແຂວງຊຽງຂວາງປະມານ 145 ກິໂລແມັດ ມີຊາຍແດນຕິດກັບ ທິດເຫນືອຕິດກັບເມືອງຄູນ ແລະ ເມືອງໜອງແຮດ, ທິດໃຕ້ຕິດກັບເມືອງວຽງທອງ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ, ທິດຕາເວັນອອກຕິດກັບເມືອງກິເຊິນ ສສ ຫວຽດນາມ ແລະ ທິດຕາເວັນຕົກຕິດກັບເມືອງທ່າໂທມ ແຂວງໄຊສົມບູນ ແລະ ເມືອງບໍລິຄັນ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ໂຄງການດັ່ງກ່າວມີກຳລັງຕິດຕັ້ງ 120 MW.

          ບໍລິສັດໄຟຟ້ານ້ຳໂມ້ 2 ຈໍາກັດ ປະກອບມີ 5 ຂາຮຸ້ນມີການແບ່ງສັດສ່ວນຮຸ້ນຄື: ກຸ່ມບໍລິສັດ ພົງຊັບທະວີ ຖືຮຸ້ນ 37%, ບໍລິສັດໄຟຟ້ານ້ຳໂມ້ຫວຽດນາມຖືຮຸ້ນ 23%, ກຸ່ມບໍລິສັດ ດວງຈະເລີນ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ຖືຮຸ້ນ 21%, ບໍລິສັດ ການຄ້າດົງເຕີ່ມ ຈຳກັດ ຖືຮຸ້ນ 14% ແລະ ບໍລິສັດ ແສງຈັນກໍ່ສ້າງ ຖືຮຸ້ນ 5%, ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳໂມ້ເປັນເຂື່ອນປະເພດເຂື່ອນດິນ ມີຝາຍນ້ຳລົ້ນລະບາຍນ້ຳໃນຢາມນ້ຳຫຼາກ 223,36 ແມັດ. ມີເນື້ອທີ່ອ່າງເກັບນ້ຳ 769,66 ເຮັກຕາ ຫ່າງຈາກຕົວເຂື່ອນປະມານ 300 ແມັດ ເຂື່ອນມີຄວາມສູງ 54,30 ແມັດ ແລະ ສາມາດເກັບກັກນ້ຳໄດ້ປະມານ 119 ແມັດກ້ອນ ໃນລະດັບນ້ຳສູງສຸດ 1,310 ແມັດ ແລະມີເນື້ອທີ່ອ່າງໂຕ່ງທັງຫມົດ 280 ກມ2, ອຸໂມງມີຄວາມຍາວ 3,900 ແມັດ, ທໍ່ສົ່ງນ້ຳມີຄວາມຍາວ 3,100 ແມັດ ເພື່ອສົ່ງນ້ຳເຂົ້າເຮືອນຈັກ ສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຮງສູງມີຄວາມຍາວ 80 ກມ ເຊືຶອມເຂົ້າລະບົບຕາຄ່າຍໄຟຟ້າຫວຽດນາມ.
ພາບ ແລະ ຂ່າວ: ສົມສະນຸກ