ສຳເລັດການກວດກາ ແລະ ຕິດຕາມຄວາມປອດໄພໂຄງການ ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນໍ້າທາ 1 ແລະ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຂອງໄຊຍະບູລີ

          ປະຕິບັດຕາມແຜນລົງກວດກາ, ຕິດຕາມຄວາມປອດໄພຂອງເຂື່ອນ ປະຈຳປີ 2023, ລະຫວ່າງວັນທີ 28 ເດືອນ ມີນາ ຫາ 2 ກໍລະກົດ 2023 ນີ້, ກົມຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພອຸດສາຫະກຳພະລັງງານ ນຳພາທີມງານໂດຍ ທ່ານ ປອ. ພູໂຂງ ແສງວິໄລ ຮອງ ຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພ ອຸດສາຫະກໍາພະລັງງານ (ກປພ) ລົງຕິດຕາມກວດກາຄວາມປອດໄພໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ ໃນໄລຍະດໍາເນີນງານ ຕາມແຜນກວດກາໂຄງການປະຈໍາປີ ຂອງໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນໍ້າທາ 1, ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ ແລະ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຂອງ ໄຊຍະບູລີ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ.
          

          ຈຸດປະສົງ ເພື່ອຕິດຕາມວຽກງານດ້ານຄວາມປອດໄພເຂື່ອນໃນໄລຍະດໍາເນີນງານ ແນ່ໃສ່ການຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕີບັດ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມປອດໄພເຂື່ອນ, ຂໍ້ແນະນໍາວ່າດ້ວຍຄວາມປອດໄພຂອງເຂື່ອນ, ຄໍາແນະນໍາໃນການຄຸ້ມຄອງ, ນໍາໃຊ້ມາດຕະຖານເຕັກນິກໄຟຟ້າລາວ ແລະ ລະບຽບການ ວ່າດ້ວຍຄວາມປອດໄພ ສໍາລັບ ການດໍາເນີນງານ ແລະ ການບໍາລຸງຮັກສາ ລວມທັງ ບັນດາຄໍາເຫັນຂອງຊ່ຽວຊານສາກົນ (IAs) ໃນໄລຍະຜ່ານມາ.

          ການຕິດຕາມກວດກາພາກສະໜາມຂອງທັງສອງໂຄງການ ເຫັນວ່າ ໂດຍລວມໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເຂື່ອນມີຄວາມໝັ້ນຄົງ ຢູ່ໃນສະພາບປົກກະຕີ, ໂຄງການໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດ້ານຄວາມປອດໄພຕາມກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ຂໍ້ແນະນໍາວ່າດ້ວຍຄວາມປອດໄພ ລວມທັງຕາມມາດຖານສາກົນໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.

          ການລົງຕິດຕາມກວດກາພາກສະໜາມໃນຄັ້ງນີ້ ຄະນະກວດກາ ຂອງ ກປພ ໄດ້ເນັ້ນໃສ່ ໃຫ້ໂຄງການ ໄດ້ເພີ່ມທະວີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ ຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມປອດໄພ, ລະບຽບ ແລະ ຂໍ້ແນະນໍາວ່າດ້ວຍຄວາມປອດໄພ ໂດຍສະເພາະ ແນະນໍາໃຫ້ໂຄງການ ຕິດຕາມກວດກາພືດຕິກໍາການປ່ຽນແປງໂຄງສ້າງຫຼັກເຂື່ອນຢ່າງໃກ້ສິດ, ຕິດຕາມກວດກາອຸປະກອນແຕ່ປະເພດຫາກພົບວ່າເສຍຫາຍເກີນ 20% ໃຫ້ສ້ອມແປງປ່ຽນຖ່າຍໃຫ້ມີສະພາບການທໍາງານປົກກະຕີ,

ໃຫ້ໂຄງການເອົາໃຈໃສ່ກຽມຄວາມພ້ອມໃນການບໍລິຫານຈັດການນໍ້ານອງເຝົ້າລະວັງໃນກໍລະນີມີເຫດສຸກເສີນ, ກະກຽມແຜນຮັບມືສຸກເສີນ, ເຜີຍແຜ່ ແລະ ຝືກຊ້ອມໃຫ້ບ້ານທີ່ຢູ່ລຸ່ມເຂື່ອນທີ່ອາດມີຜົນກະທົບ ກ່ອນເຂົ້າຊ່ວງລະດູຝົນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງແນະນໍາໃຫ້ໂຄງການປະຕິບັດການລາຍງານ ແລະ ສືບຕໍ່ປັບປຸງແຜນຮັບມືສຸກເສີນ ໃຫ້ສ່ອດຄອງຕາມສະພາບຕົວຈິງແຕ່ລະໄລຍະ ຕາມຂໍ້ແນະນໍາວ່າດ້ວຍຄວາມປອດໄພ ແລະ ກອບໜ້າວຽກສໍາລັບແຜນຮັບມືສຸກເສີນ ທີ່ກະຊວງພະລັງງານວາງອອກ.
ພາບ ແລະ ຂ່າວ: ກົມຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພອຸດສາຫະກຳພະລັງງານ
ຮຽບຮຽງ: ຄຳແສງ ແກ້ວປະເສີດ