ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ອອກຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍສະຖານີສາກລົດໄຟຟ້າ

ສາມາດ ດາວໂຫຼດໄດ້ລຸ່ມນີ້